ראו: טיפים כלליים לניסויי נביטה (3), כולל הצעה להצגת תוצאות (בסוף קובץ הטיפים)

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי המדידה 
אחוז נביטה
מספר זרעים שנבטו מתוך כמות זרעים התחלתית - מבוטא ב-%.
 
עיתוי / מהירות נביטה
מספר ימים שנדרשו לזרע הראשון לנבוט.
 
קצב נביטה / מהלך נביטה
מספר מצטבר של זרעים שנבטו לאורך ימי הניסוי.
 
אחוז הצצהמספר נבטים שעלה מעל פני מצע ההנבטה מתוך כמות זרעים התחלתית - מבוטא ב-%. 
עיתוי / מהירות הצצהמספר ימים שנדרשו לנבט הראשון להציץ מעל פני מצע ההנבטה 
אורך שורשון/ נצרון/ הנבט כולומדידה בסרגל 
יחס בין אורך שורשון לאורך נצרוןחישוב יחסי הגודל של המדדים שנמדדו 
גובה הנבטמדידת בסרגל של גובה מפני הקרקע או ממצע ההנבטה 
מספר עליםספירה 

צבע עלים

כימות צבע עלים על פי סקלה שמכינים מראש  ראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים(10) 

כמות עמילן בעלים
על ידי שימוש בתמיסת יוד כאינדיקטור לנוכחות עמילן
 
משקל יבש
ייבוש ושקילה לאחר יבוש, ניתן להשוות למשקל זרע התחלתי