מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
חיוניות גרגרי אבקהאחוז גרגרי אבקה סופי שנבט במצע מזון.    פרוטוקול - חסר 
קצב נביטת גרגרי אבקהאחוז גרגרי אבקה שנבטו במצע מזון לאורך זמן.   פרוטוקול - חסר
אורך הנחשוןמדידת אורך באמצעות נייר מילימטרי
זיהוי ומיון גרגרי אבקה

ראו: זיהוי ומיון גרגרי אבקה (51)

מצב בשלות אבקנים

מידת הפתיחה של לשכות האבקן
*מדידת המרחק בין קצות הלשכות או כימות איכותני:
  סגור...... מספר מצבי ביניים ........פתוח
גודל מאבקמדידת אורך / רוחב מאבק
כמות אבקהשקילה במאזניים אנליטיים של אבקה / אבקן שלם / אבקנים אחדים