מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
מספר מאביקים
* ספירת כמות מאביקים המגיעים לאזור/לצמח הנבדק ליחידת זמן.
* כמות מאביקים באותו פרח (חיפושיות למשל)
נאמנות מאביקים
* מעקב אחר מאביק בודד ורישום רצף מיני הפרחים בהם מבקר.
* בדיקת מגוון גרגרי אבקה על גוף החרק.
מגוון מאביקים ספירת מיני המאביקים המגיעים לאזור הנבדק
זמן שהייה בפרח משך שהות המאביק בפרח