מדדים

(משתנים תלויים)

דרכי מדידה
כמות צאצאיםספירת בצלצולים / פקעיות שנוצרו מהאם
גודל / משקל צאצאים

*אורך / רוחב הצאצאים (בס"מ)
*שקילת הצאצאים הנקיים מאדמה (בגרם)

כמות צמחונים מתפתחיםבעקבות חלוקת הגיאופיט לצרכי ריבוי
מספר זרעיםספירת כמות הזרעים לצמח
גודל זרעיםמדידת אורך הזרעים
משקל זרעים(בגרם)