מדדים

(משתנים תלויים)

דרכי מדידה
זמן להתעוררות (ימים)
*זמן משתילה עד הופעת קדקוד צמיחה
*זמן משתילה עד הצצה מעל פני הקרקע
* זמן משתילה עד הופעת שורשונים
כמות / אחוז גיאופיטים שהתעוררו מתרדמה
*ספירה / חישוב אחוז גיאופיטים בעלי קדקוד צמיחה או שהציצו מעל פני הקרקע
כמות / אחוז ניצנים מתעוררים
*ספירה / חישוב אחוז של ניצנים (עיניים) הגדלים על גבי פקעת, למשל תפוח-אדמה.
כמות שורשונים
*ספירת השורשונים בגיאופיט בזמן מוגדר.
רמת נשימה
*רמת פד"ח נפלט או רמת היעלמות חמצן
מדידה על פי:
קצב נשימה
פעילות אנזימטית
*בדיקת פירוק עמילן על ידי תסנין מהגיאופיט המכיל עמילאז
כמות/גודל/מצב מילוי של עמילופלאסטים בתאים
בדיקה מיקרוסקופית של גרגרי עמילן
ראו: גרגרי עמילן בתפוחי אדמה (4)