הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי
טמפרטורת המצע
לטמפרטורות גבוהות לאורך זמן – מומלץ שימוש בפלטות שבת,
לטווח קצר – אמבטים  ושימוש בקרח
לחות המצעמשטרי השקיה שונים, משטרי יובש והרטבה
ראו: טיפים ודרכים לשינוי לחות מצע ומשטרי השקייה (13)
הרכב המצעהרכבים שונים של כבול, ורמיקוליט, טוף, פרלייט, קלקר, ועוד
מליחות המצעהשקיה במי מלח בריכוזים שונים