טוען...

תיקייה מיומנויות הוראה

מסמכים

מסמך הפקת גז טבעי בים התיכון - למידה באמצעות סקר (2018) נפוץ

נורית יואל, מרים סרוסי, במסגרת ההשתלמות: הביולוגיה של הים התיכון, בשיתוף רשות הטבע והגנים

למידת נושא הפקת הגז בים התיכון באמצעות הכנת סקר.

התלמידים מקבלים רקע כללי על הנושא ועל הכנת סקר, ובונים שאלון ידע ועמדות על הנושא. לאחר קבלת משוב מהמורה, התלמידים יעבירו את השאלון לקהל שהם בחרו.

בשלב הבא הם ינתחו את השאלון ויציגו את תוצאותיו בייצוגים מגוונים. לעבודה מצורף מחוון מפורט. 

אקולוגיה>מערכי שעור, הערכה חלופית, מטלת ביצוע